null

SÁZKOVÁ KANCELÁ?

Sázková kancelá? Unibet byla p?edstavena v roce 1997 a byla jednou z prvních spole?ností, která o dva roky pozd?ji, v roce 1999, za?ala p?sobit na internetu. Je uznávána jako jedna z nejlepších.
null

KASINO

Hledáte-li nejnov?jší automatové hry, nejlepší stolní hry a nejkrásn?jší dealery v live kasinu online, vše naleznete v kasinu Unibet.
null

POKER

Poker Unibet byl založen v roce 2004. Po 10 letech d?v?ryhodného a spolehlivého p?sobení ve sv?t? online pokeru byla spušt?na samostatná platforma Unibet Poker.
null

BINGO

Spole?nost Unibet p?edstavila v ?ervnu 2015 svého nového klienta pro hru bingo. Tak bylo p?estaveno nové uživatelské rozhraní s obohacenou grafikou, které vylepšuje funk?nost i celkové uživatelské prost?edí.
null

MOBIL

Unibet má ucelenou nabídku produkt? od mobilní webové stránky po širokou paletu mobilních aplikací.

SÁZKOVÁ KANCELÁ?

null

KONKURENCESCHOPNÉ KURZY

Unibet nabízí jedny z nejvyšších kurz? na trhu a vyplácí více než 97,5 % ze vsazených pen?z na nejlepší ligy a turnaje, nap?. Premier League, Ligu mistr?, El Classico, evropské a sv?tové šampionáty, i nejvyšší vyplacené ?ástky v p?ípad? všech nejvyšších domácích lig. Naším cílem je poskytovat všem zákazník?m nejucelen?jší globální i místní nabídku, a proto nabízíme i širokou škálu sázkových p?íležitostí od nejv?tších sv?tových událostí po místní ligy a menšinové sporty v Evrop? i na celém sv?t?.
null

LIVE SÁZKY

Live sázky, které jsou také známy jako sázky b?hem hry, p?edstavují pro naše zákazníky jednu z nejoblíben?jších záležitostí. Proto b?hem roku 2016 nabízíme p?es 165 000 sportovních událostí živ?. Nabízíme také ak?ní sázení b?hem hry, což p?edstavuje jeden z nejrychlejších a nejdynami?t?jších zp?sob? sázení, protože mezi podáním sázky a rozhodnutím výsledku ub?hne pouze n?kolik sekund. Unibet nabízí kurzy na ak?ní sázení na záležitosti jako „Co bude následovat“ b?hem fotbalového zápasu ?i „Další bod“ b?hem tenisu. Unibet také pokrývá tém?? všechny sporty živ?.
null

ŽIVÉ P?ENOSY

Každý zákazník spole?nosti Unibet, který má na ú?tu n?jaké peníze, m?že získat p?ístup k našim živým p?enos?m, které nabízejí sledování událostí v mnoha sportech v reálném ?ase. Máme p?es 30 000 živ? p?enášených událostí v?etn? fotbalových p?enos? z lig jako La Liga, Serie A, kvalifikace LM, kvalifikace MS, anglických pohár? a tenis z turnaj?, jako je nap?. Wimbledon, US Open, Australian Open nebo French Open.
null

NABÍDKY A PROPAGA?NÍ AKCE

Unibet nabízí všem zákazník?m, novým i stávajícím, ?adu propaga?ních akcí! Nabídky zahrnují vrácení sázek, nap?. v rámci pojistky 90+, vrácení všech prohraných sázek na p?esný výsledek, polo?as / kone?ný výsledek a st?elce prvního/posledního gólu, padne-li gól po 90. Minut?. Tato nabídka platí pro ligy Premier League, La Liga a Ligu mistr?. Nabízíme také zvýšené kurzy na vybrané hlavní sportovní události, nap?. MS, OH, ME a další!

KASINO

null

PRO? KASINO UNIBET?

Kasino Unibet nabízí:

 • Nejexkluzivn?jší, jedine?né a místn? zam??ené hry v?etn? Leprechaun Goes To Hell, Hit 2 Split, Poker Dice a dalších!
 • Oblíbené hry s progresivním jackpotem, nap?. Mega Fortune Dreams nebo Mega Moolah
 • Absolutn? nejlepší videoautomaty pod naší zna?kou v?etn? her King Kong, South Park a Jurassic Park
 • Vícejazy?ný, ocen?ný produkt live kasina nabízející výb?r ze DVOU live kasin od Evolution Gaming a Net Entertainment
 • Všechny vaše oblíbené klasické stolní hry v?etn? blackjacku, baccaratu a rulety
 • K dispozici je zákaznická podpora, která pomáhá našim hrá??m
 • Aplikace nativního kasina a live kasina pro umocn?ní dobrého pocitu ze hry: jsou k dispozici na za?ízeních s iOS i OS Android

null

NÁŠ SOFTWARE

Produkt kasina Unibet nabízí sm?s nejlepších her od nejlepších poskytovatel?. K více než 40 poskytovatel?m pat?í kombinace zavedených hrá??, jako je nap?. Net Entertainment, Microgaming nebo Relax, a nová?k? jako nap?. Thunderkick nebo Yggdrasil. Výsledkem je prvot?ídní, jedine?ná platforma!
null

UVÍTACÍ BONUS A PROPAGA?NÍ AKCE

Kasino Unibet nabízí uvítací bonusy na míru pro každý trh, na kterém p?sobíme, v?etn? št?drých bonus? za dobití ú?tu, rozto?ení zdarma a turnaj? pro nové hrá?e. Pro zobrazení celého seznamu uvítacích bonus? klikn?te zde. Navíc pravideln? po?ádáme globální a místní propaga?ní akce, což znamená, že naši v?rní hrá?i se nikdy nemusejí poohlížet jinde!

POKER

null

PRO? ZVOLIT POKER UNIBET?

Je mnoho r?zných d?vod?, pro? si zvolit poker Unibet:

 • Máme velmi širokou nabídku turnaj? pro všechny úrovn? pokerových dovedností: v?etn? Guarantied, jackpot, freeroll? a satelit?. Nezapome?te na naše exkluzivní satelitní turnaje Unibet Open!
 • Máme n?co pro každého hrá?e: stále vycházíme z hlesla „hrá?i hrá??m“, a tak jsme vytvo?ili anonymní nastavení pro všechny hrá?e, které jim umož?uje mít až 3 r?zné p?ezdívky denn?.
 • Naše interaktivní v?rnostní schéma vtahuje každé ?tvrtletí do hry hrá?e na všech úrovních a odm??uje je zajímavými úkoly.
 • Vytvo?ili jsme bezpe?né herní prost?edí: na naší platform? nejsou povolena žádná sledovací za?ízení ani za?ízení HUD, k dispozici je lobby s rychlým usazením na místa. U nás není jen snadné zapojit se do hry, ale zajistili jsme i férovou platformu pro všechny rekrea?ní a nové hrá?e.

null

NÁŠ SOFTWARE

Exkluzivní sí? pokeru Unibet je vybavena moderním softwarem, což znamená, že naši hrá?i hrají na platform? s optimalizovaným výkonem. Používání odd?lené platformy má n?kolik úžasných výhod, p?i?emž tou zásadní jsou naše rychlé a pravidelné aktualizace. Vše bylo vyvinuto výhradn? pro pohodlí našich hrá?? pokeru.
null

UVÍTACÍ BONUS A PROPAGA?NÍ AKCE

Novým i stávajícím hrá??m nabízíme vzrušující sm?s bonus? a propaga?ních akcí! Po registraci do rodiny Unibet dostávají všichni hrá?i uvítací bonus ve výši 200 €, který je nutno proto?it podle pravidel, a kvalifika?ní lístek na turnaj Unibet Open v hodnot? 2 €. A to není všechno. Pokud je hrá? ze Švédska, z Norska, Finska, Dánska, Belgie nebo Velké Británie, dostane navíc lístek o hodnot? 10 € do hry typu cash game. Nemyslete si, že odm??ujeme jen nové ?leny. Pr?b?žn? nabízíme ?adu fantastických propaga?ních akcí pro všechny typy her. Všechny r?zné zp?soby sm??ují k tomu, aby hrá?i byli stále aktivní. Používáme akce xsell, Double Trouble (odm?ny pro prohrávající hrá?e), freerolly, každotýdenní p?enosy pokeru a komunitní ligu, abychom zajistili spokojenost našich hrá?? pokeru.
null

UNIBET OPEN

Drahokamem v naší korun? turnaj? je Unibet Open, jedna z nejoblíben?jších a nejuznávan?jších událostí v evropském pokerovém kalendá?i. Vzhledem k tomu, že jde o vyhledávanou událost, je po?et míst omezen. Proto pro naše hrá?e po?ádáme ?adu exkluzivních satelitních turnaj?, kde mají velkou šanci vyhrát balí?ek pro ú?ast v Unibet Open s hrazením výdaj?. Nejaktuáln?jší nabídky balí?k? live turnaj? hrá?i najdou po navštívení naší webové stránky. A nejen to. Hrá??m nabízíme i možnost vyhrát balí?ky pro ú?ast v Unibet Open prost?ednictvím našeho v?rnostního programu Challenges.

BINGO

null

PRO? BINGO UNIBET?

 • Jedine?ný progresivní jackpot  Naše progresivní jackpoty nabízejí daleko vyšší pravd?podobnost výhry. V??íme totiž, že je lepší odm?nit více hrá?? nezanedbatelnými jackpoty. Výsledkem je asi 200 výher jackpotu r?zných úrovní každý m?síc v porovnání s jedním obrovským jackpotem jednou za n?kolik let! Tohoto jackpotu s vyšší možností výhry bylo dosaženo pomocí r?zných „ball call“ a prom?nlivých výplat v r?zných typech her a místnostech.
 • V?rnost Nový v?rnostní program pro hru bingo je ur?en k tomu, aby vtáhl zákazníky do hry. Je zam??en na v?rnostní schéma a brzké a ?asté odm??ování hrá??. Další jedine?nou funkcí je, že nás program se nezam??uje výhradn? na hry bingo za peníze, ale odm??uje hrá?e i za op?tovné návšt?vy stránky, prohry v ?ad? i t?sné prohry, ?ímž se zvyšuje v?rnost zákazník?. Jakmile se hrá? kvalifikuje k odm?n? za v?rnost, m?že rozto?it kolo v?rnosti, p?i?emž má zaru?enou výhru kupon? do hry bingo nebo rozto?ení zdarma v minih?e!
 • Mobil Naše platforma Bingo byla vytvo?ena tak, aby byla pln? kompatibilní s mobilními za?ízeními. To znamená, že hrá?i mohou v pohodln? hrát r?zné hry bingo i na chytrém telefonu nebo tabletu! Hraním na mobilním za?ízení navíc p?ispíváte do v?rnostního programu ješt? více!
 • Vysoké výplaty Výsledkem kombinace her s vysokými výplatami a v?rnostních a m?sí?ních propaga?ních akcí je nejen nízká úrove? odchodu zákazník?, ale také více dní s v?tším po?tem aktivních zákazník?, a tedy vyšší p?íjmy. Toto zlepšené prost?edí pro zákazníky má za následek vyšší hodnotu ve hrách bingo a minihrách b?hem pobytu zákazníka na stránkách.
 • Zábava a vzrušení Necháváme se inspirovat našimi produkty kasina, abychom hry bingo obohatili o pocit nap?tí a vzrušení. Proto používáme funkce spojené s t?snými prohrami, abychom vzbudili o?ekávání hrá??.
 • Náš software Náš uživatelsky p?ív?tivý software byl vytvo?en pro zákazníky a provozujeme ho v nové síti. Má n?kolik klí?ových funkcí zlepšujících pocit zákazník? ze hry: lobby pro využití b?hem hry, kde hrá?i mohu snadno m?nit místnosti, a p?edplacené lístky do dalších her, funkcí automatického nákupu a upozorn?ní b?hem hry.
 • Neustálá vylepšování Naši nabídku produktu Bingo jsme p?edstavili v ?ervenci 2015 a neustále se vyvíjí, aby si hrá?i mohli užívat rychle se rozvíjejícího produktu s aktualizacemi, chytrými ?ešeními a pravideln? p?idávanými novými funkcemi.

null

UVÍTACÍ BONUS A PROPAGA?NÍ AKCE

Všichni noví hrá?i na stránce Bingo.com získávají neomezený exkluzivní p?ístup do jedné z místností bingo na 14 dní. V místnosti mohou vyzkoušet naše nejr?zn?jší hry s levnými lístky a zdarma a teprve poté vložit na sv?j ú?et peníze. Pro podrobný soupis uvítacích bonus? pro hru bingo podle jednotlivých zemí klikn?te zde.

MOBIL

null

APLIKACE

Prvot?ídní aplikace sázkové kancelá?e Unibet s názvem Sportovní sázky Unibet nabízí rychlé a bezpe?né služby v?etn? live sázení, živých p?enos? více než 30 000 událostí a upozorn?ní na jednotlivé sporty. Je k dispozici pro iOS, Android a Windows Phone.
null

KASINO

Aplikace Unibet Casino pro iOS je k dispozici na všech trzích a nabízí širokou škálu kasinových her a titul? v?etn? Mega Fortune Dreams, Mega Moola a Starburst, ale i ruletu, blackjack a live kasino. Inovativní funkce vyhledávání vám umož?uje snadno filtrovat jednotlivé hry.
null

LIVE KASINO

Aplikace Live Casino pro za?ízení s iOS a OS Android umož?uje hrá??m mít pocit nap?tí jako ve skute?ném kasinu, aniž by museli opustit teplo domova. K dispozici jsou vysoce kvalitní videop?enosy a výb?r z her, jako je nap?. ruleta, blackjack, baccarat nebo poker Hold‘em naživo.
null

POKER

V neposlední ?ad? je tu aplikace Unibet Poker pro tablety s iOS a OS Android, která hrá??m p?ináší veškerou zábavu, kterou znají z revolu?ního produktu Unibet Poker, p?ímo ke kone?k?m prst?. Moderní grafika a rychlé rozhraní jsou speciáln? upraveny pro tablety. Hrajte proti stovkám uživatel? v Cash Games, turnajích Sit & Go a vícestolových turnajích.