Na této stránce je vysv?tleno vše o r?zných typech soubor? cookie, které mohou být nastaveny, když navštívíte webovou stránku Unibet Affiliates. Stránka vám také pom?že porozum?t tomu, jak je spravovat dle svých preferencí. Užíváním webové stránky Unibet Affiliates vyjad?ujete souhlas s tím, že Unibet používá soubory cookie pro níže uvedené ú?ely tak, aby stránka byla b?hem vaší návšt?vy pln? funk?ní a plnila vše, co od ní o?ekáváte.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se nacházejí ve vašem po?íta?i a pamatují si, co jste b?hem návšt?vy dané webové stránky navštívili. Soubory cookie používáme proto, aby nám pomohly vylepšit naše služby a nabídnout vám co nejrelevantn?jší informace, až se na naši stránku vrátíte. Více informací o souborech cookie a o tom, jak fungují, naleznete na stránkách: www.aboutcookies.org. Pokud chcete zm?nit preference soubor? cookie pro stránku Unibet Affiliates nebo jakoukoliv jinou webovou stránku, m?žete tak u?init ve svém prohlíže?i. Každý prohlíže? je jiný. V zásad? je pro další informace nutno p?ejít do sekce „Spravovat cookies“.

Naše zásady používání soubor? cookie

Soubory cookie používáme proto, aby webová stránka fungovala tak, jak má. Pomocí soubor? cookie se také snažíme vylepšovat uživatelské prost?edí a zajistit, aby propagované služby odpovídaly vašim preferencím. Naše soubory cookie neukládají osobní údaje, nap?. vaše jméno, adresu ?i platební údaje. Níže si m?žete p?e?íst více o tom, jaké soubory cookie používáme a k ?emu je používáme.

Typy soubor? cookie, které používáme

Unibet používá r?zné druhy soubor? cookie pro zlepšení uživatelského prost?edí stránky. Níže naleznete další informace o tom, pro? se tyto soubory cookie používají a jak dlouho z?stávají uloženy ve vašem po?íta?i nebo za?ízení.

Co naše webová stránka d?lá Co naše webová stránka ned?lá
  • Umož?uje efektivn?jší provoz
  • Pomáhá nám vylepšovat webovou stránku tím, že porozumíme zp?sob?m jejího používání
  • Umož?uje nám sledovat p?ístupy na naše webové stránky z web? t?etích stran
  • Poskytuje vám p?i návšt?v? webové stránky informace a reklamy, které jsou pro vás více relevantní
  • Pamatuje si vaše osobní údaje
  • Shromaž?uje údaje, které by mohly být využity k propagaci produkt? a služeb v rámci reklamních nabídek pro vás
  • Ukládá údaje o chování
  • Odesílá jakékoli údaje t?etím stranám

 

Výkonnostní soubory cookie a soubory cookie pro cílení

 

Tyto soubory cookie se používají p?i správ? stránky. Sd?lují nám, jak naši uživatelé používají jednotlivé stránky, které stránky jsou oblíbené a další analýzy webu. Také nám sd?lují, které stránky nefungují, abychom stránku mohli opravit ?i vylepšit.

Soubory cookie stránky Unibetaffiliates.com:

Název souboru cookie Ú?el Kdy se nastavují Vypršení platnosti
__utma Sledování Google Analytics P?íchod na stránku 2 roky
__utmb Sledování Google Analytics P?íchod na stránku 2 hodiny
__utmc Sledování Google Analytics P?íchod na stránku Konec relace
__utmt Sledování Google Analytics P?íchod na stránku 10 min.
__utmv Sledování Google Analytics P?íchod na stránku
__utmz Sledování Google Analytics P?íchod na stránku 6 m?síc?

** Platnost souboru cookie by v b?žném p?ípad? vypršela za 2 roky, interní sledování však vyprší již za 45 dní.

Spravujte svoje soubory cookie

Doporu?ujeme nem?nit nastavení soubor? cookie, protože to m?že omezit uživatelskou p?ív?tivost stránek a výkon stránek ve vašem prohlíže?i. Pokud si však p?ejete zm?nit nastavení soubor? cookie, m?žete tak u?init ve svém prohlíže?i. R?zné prohlíže?e mohou používat r?zné zp?soby ovládání soubor? cookie. Doporu?ujeme proto použít oddíl nápov?dy vašeho prohlíže?e. P?ípadn? m?žete p?ejít p?ímo na stránky výrobce daného prohlíže?e.

Více informací o ovládání soubor? cookie ve vašem prohlíže?i naleznete na stránce: www.aboutcookies.org. Tam získáte p?ístup k pokyn?m ohledn? odstra?ování a ovládání soubor? cookie. Berte prosím na v?domí, že nezodpovídáme za obsah externích stránek a že p?i deaktivaci n?kterých soubor? cookie nebudete moci využít všech funkcí stránek Unibet v plném rozsahu.