FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.

Partnerský program UNIBET odm??uje t?etí strany za p?ivedení zákazník? na stránky Unibet, Bingo.com a kasino Maria.

Partne?i spole?nosti Unibet zasílají na naše stránky návšt?vníky pomocí sledovaných odkaz?. Když se tito uživatelé zaregistrují, vloží na ú?et peníze a hrají u nás, odm?níme dané partnery provizí.

Pod?ízený partner je nový partner, kterého odkážete na stránku UnibetAffiliates.com. To lze provést jeho navedením k registraci prost?ednictvím nového partnerského odkazu, který najdete na svém ú?tu.

Po jeho registraci získáte p?íjem navíc za každého zákazníka, kterého k nám váš pod?ízený partner p?ivede. Odkaz pro pod?ízené partnery naleznete pod shrnutím vašeho ú?tu.

Bonusové kódy se nabízejí pouze pro stránky Unibet. Chcete-li o takový kód požádat, obra?te se na manažera svého ú?tu.

Stránky Unibet, Bingo.com a kasino Maria nabízejí novým hrá??m ?adu pobídek. Tyto bonusy se liší podle produktu, který propagujete, a cílového trhu. Chcete-li si prohlédnout nejnov?jší propaga?ní akce pro daný produkt a cílový trh, klikn?te sem.

Partne?i nesm?jí návšt?vník?m nabízet vlastní pobídky. To se týká i jakéhokoli typu vracení pen?z.

Lze p?ipravit speciální, exkluzivní nástroje. Obra?te se na svého manažera partnerského programu a proberte s ním možnosti.

Jakmile je schválen váš partnerský ú?et Unibet, m?žete se k n?mu p?ihlásit. Najdete na n?m ?adu textových odkaz?, proužkových reklam a dalších záležitostí, a to v oddíle „Galerie médií“ na svém rozhraní.

Ano, provize za pod?ízené partnery se vyplácí každý m?síc spole?n? s b?žnými výd?lky partnera. Svoje pod?ízené partnery si m?žete prohlížet v oddíle Hlášení > Hlášení výd?lk? > Pod?ízení partne?i.

Jakmile se p?ihlásíte ke svému partnerskému ú?tu, vaše platební údaje se zobrazí na hlavní stránce. Podrobn?jší informace získáte po kliknutí na „Hlášení“, „Hlášení výd?lk?“ nebo „Hlášení o platbách“.

Neexistuje žádné omezení! Nabízíme konkurenceschopné a flexibilní plány odm?n, které odrážejí množství i kvalitu hrá??, které nám posíláte. Kompletní podrobnosti získáte, pokud kliknete sem. M?žete se také obrátit na manažera svého ú?tu.

Svoje statistiky si m?žete prohlédnout kdykoli v oddíle Hlášení>Hlášení výd?lk? na rozhraní Unibet Affiliates.

Partne?i registrovaní jako plátci DPH na Malt? musejí zaslat spole?nosti Unibet fakturu nejpozd?ji 5. den m?síce následujícího po m?síci, v n?mž má být provize vyplacena. Pokud platná faktura nebude zaslána do tohoto data, m?že dojít ke zpožd?ní platby. Partner zašle fakturu spole?nost Unibet Services Limited a jako ?íslo objednávky (PO) uvede ?íslo, které mu poskytl manažer ú?tu. Faktury je nutno zaslat e-mailem na adresu: Invoices_ULL-USL@unibet.com.

Partne?i registrovaní jako plátci DPH mimo Matlu nemusejí spole?nosti Unibet zasílat faktury a provize jim budou vypláceny automaticky za p?edpokladu, že dosáhnou min. ?ásky pro výplatu, tedy 100 €.

.

Partnery vyplácíme p?ibližn? 10 až 15 pracovních dní po konci m?síce, v n?mž byla provize získána, p?i?emž min. vyplácená ?ástka je 100 eur. Pokud jste této úrovn? nedosáhli, výd?lek bude p?eveden do následujícího m?síce.

Unibet nabízí ?adu zp?sob? plateb v?etn? bankovního p?evodu a pen?ženek Skrill (d?íve Moneybookers) a NETELLER. Ujist?te se, že možnosti plateb máte stále aktuální, a to v oddíle M?j ú?et > Platební údaje.

Can't find the answers you are looking for? Contact us right now.