null

ZAK?ADY BUKMACHERSKIE

Zak?ady bukmacherskie Unibet zosta?y za?o?one w 1997 r. i jest to jedna z pierwszych firm, które sta?a si? obecna tak?e online, po dwóch latach w 1999 r. oraz uznawana jest za jedn? z najlepszych.
null

KASINO

Je?li szukasz najnowszych automatów, najlepszych gier sto?owych i najbardziej atrakcyjnych krupierów internetowego kasyna na ?ywo, to my oferujemy wszystkie te opcje w kasynie Unibet
null

POKER

Unibet Poker zosta? utworzony w 2004 r. Po 10 latach wiarygodnej i rzetelnej dzia?alno?ci w internetowym ?wiecie pokerowym uruchomiono samodzieln? platform? Unibet Poker.
null

BINGO

Unibet uruchomi? swój nowy program kliencki Bingo w lipcu 2015 r. Przedstawia nowy interfejs u?ytkownika z ulepszonymi grafikami, co usprawnia funkcjonalno?? i ogólny sposób korzystanie z gry.
null

APLIKACJE MOBILNE

Unibet oferuje kompleksowy produkt obejmuj?cy mobiln? sie? i du?y wybór aplikacji mobilnych.

ZAK?ADY BUKMACHERSKIE

null

KONKURENCYJNE SZANSE NA WYGRAN?

Unibet ma najwi?ksze szanse na wygran? na rynku i oferuje zwrot pieni?dzy w wysoko?ci ponad 97,5% na turniejach czo?owych lig, takich jak Premier League, Liga Mistrzów, El Classico, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa ?wiata, oraz najwy?sze zwroty z czo?owych lokalnych lig. Naszym celem jest dostarczenie najbardziej kompleksowej globalnej i lokalnej oferty wszystkim klientom, wi?c pokrywamy tak?e szeroki zakres rynków od najwi?kszych globalnych wydarze? po lokalne ligi i sporty mniejszo?ciowe w Europie i na ?wiecie.
null

ZAK?ADY NA ?YWO

Zak?ady na ?ywo, zwane tak?e zak?adami w grze, to jedna z najpopularniejszych opcji dla naszych klientów i dlatego w 2016 r. oferujemy ponad 165 000 wydarze? z zak?adami na ?ywo! Oferujemy tak?e zak?ady b?yskawiczne, które nale?? do najszybszych i najbardziej dynamicznych sposobów obstawiania zak?adów. Mi?dzy obstawieniem zak?adu a zdecydowaniem o wyniku up?ywa tylko kilka sekund. Unibet oferuje b?yskawiczne zak?ady na zdarzenia takie jak „kolejne wydarzenie” w meczu pi?ki no?nej, „kolejny punkt” w tenisie oraz obejmuj? niemal wszystkie sporty na ?ywo.
null

STRUMIENIOWANIE NA ?YWO

Ka?dy klient Unibet z zasilonym kontem mo?e zdoby? dost?p do naszych funkcji strumieniowania na ?ywo, które oferuj? akcje w czasie rzeczywistym w wielu ró?nych sportach. Mamy ponad 30 000 wydarze? strumieniowanych na ?ywo, w tym strumieniowanie meczy pi?ki no?nej z La Liga, Serie A, kwalifikatory CL, kwalifikatory WC, Angielskich Pucharów i meczy tenisowych z Wimbledonu, US Open, Australian Open i French Open.
null

OFERTY I PROMOCJE

Unibet oferuje wszystkim nowym i istniej?cym klientom wiele ró?nych promocji. Oferty zwrotu pieni?dzy, takie jak ubezpieczenie 90+, zwrot wszystkich przegranych poprawnych wyników, zak?ady na wynik po pierwszej po?owie i ca?ym meczu oraz pierwsza/ostatnia osoba strzelaj?ca gola, je?li w Premier League, La Liga i Lidze Mistrzów zostanie strzelony gol po 90 minutach. Oferujemy tak?e konkurencyjn? premi? cenow? na wybrane presti?owe wydarzenia takie jak Mistrzostwa ?wiata, Olimpiada, Mistrzostwa Europy i nie tylko!

KASINO

null

DLACZEGO UNIBET CASINO?

Unibet Casino oferuje:

 • Najbardziej ekskluzywne, wyj?tkowe gry z lokalnym podej?ciem obejmuj?ce tytu?y takie jak Leprechaun Goes To Hell, Hit 2 Split, Poker Dice i nie tylko!
 • Popularne gry z progresywnym jackpotem, takie jak Mega Fortune Dreams i Mega Moolah
 • Automaty wideo najlepszych marek, takie jak King Kong, South Park i Jurassic Park
 • Wieloj?zyczne kasyno na ?ywo, które zosta?o wyró?nione nagrodami, oferuj?ce wybór dwóch kasyn na ?ywo od Evolution Gaming i Net Entertainment
 • Wszystkie ulubione klasyczne gry sto?owe, takie jak blackjack, bakarat i ruletka
 • Specjalne wsparcie klienta, które jest zawsze dost?pne i oferuje pomoc naszym graczom
 • Aplikacje Native Casino i Live Casino oferuj?ce lepsz? jako?? gry, które dost?pne s? na urz?dzeniach z systemem iOS i Android

null

NASZE OPROGRAMOWANIE

Oferta produktów kasyna Unibet jest zbiorem najlepszych gier od najlepszych dostawców. W gronie ponad 40 dostawców uwzgl?dnili?my uznanych graczy, takich jak Net Entertainment, Microgaming i Relax oraz pocz?tkuj?cych producentów, takich jak Thunderkick i Yggdrasil, co umo?liwi?o stworzenie wyj?tkowej platformy o najwy?szej jako?ci!
null

BONUS POWITALNY I PROMOCJE

Kasyno Unibet oferuje bonusy powitalne dostosowane do ka?dego rynku, na którym dzia?amy, w tym du?e bonusy za wp?at?, darmowe obroty i nowe turnieje dla graczy. Kliknij tutaj, aby zobaczy? pe?n? list? bonusów powitalnych. Poza tym prowadzimy regularne globalne i lokalne promocje, co oznacza, ?e nasi gracze nigdy nie musz? szuka? innych stron!

POKER

null

DLACZEGO WARTO WYBRA? POKERA UNIBET?

Jest wiele powodów, dla których warto wybra? pokera Unibet:

 • Oferujemy wiele ró?nych turniejów odpowiadaj?cych wszystkich poziomom umiej?tno?ci pokerowych, w tym Turnieje Gwarantowane, turnieje z jackpotem, turnieje freeroll i satelita. Pami?taj tak?e o naszych ekskluzywnych otwartych satelitach Unibet!
 • Zaspakajamy potrzeby graczy: dzia?aj?c wed?ug naszego etosu „przez graczy, dla graczy” utworzyli?my ustawienia anonimowo?ci dla wszystkich graczy, co umo?liwia korzystanie z maksymalnie 3 pseudonimów na dzie?.
 • Nasz interaktywny program lojalno?ciowy co kwarta? anga?uje graczy na wszystkich poziomach i wynagradza ich interesuj?cymi zadaniami.
 • Utworzyli?my bezpieczne ?rodowisko hazardowe: na naszej platformie nie zezwalamy na programy ?ledz?ce lub HUD i oferujemy lobby szybkiego rozpocz?cia. Dzi?ki temu u?atwili?my proces do??czania do gier i zapewnili?my, ?e nasza platforma jest bezpieczna dla wszystkich sta?ych i nowych graczy.

null

NASZE OPROGRAMOWANIE

Ekskluzywna sie? pokera Unibet zawiera nowoczesne oprogramowanie, co oznacza, ?e nasi gracze b?d? mogli korzysta? z gier w zoptymalizowany sposób. Przebywanie na odr?bnej platformie ma kilka ?wietnych korzy?ci. G?ówn? zalet? s? nasze szybkie i regularne aktualizacje, przygotowane wy??cznie z my?l? o naszych pokerowych graczach.
null

BONUSY POWITALNE I PROMOCJE

Mamy ?wietn? ofert? bonusów i promocji zarówno dla nowych, jak i dla sta?ych graczy! Gracze do??czaj?cy do rodziny Unibet otrzymaj? bonus powitalny w postaci 200 euro do obrotu oraz bilety kwalifikatora o warto?ci 2 euro na Unibet Open! A to nie wszystko. Gracze ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Belgii lub Wielkiej Brytanii otrzymaj? tak?e darmowy bilet na gry pieni??ne o warto?ci 10 euro. Nie wynagradzamy jednak wy??cznie nowych cz?onków. Mamy nieustanne ?wietne promocje dla wszystkich rodzajów gry, wszystkie maj? na celu zachowanie aktywno?ci graczy na wiele ró?nych sposobów. Stosujemy promocje X-sell, Double Trouble (wynagradza przegrywaj?cych graczy), freeroll, cotygodniowe strumienie pokerowe i lig? spo?eczno?ciow?, aby zapewni?, ?e nasi gracze pokerowi s? zadowoleni!
null

UNIBET OPEN

Nasz? per?? w koronie turniejów jest Unibet Open, jedna z najbardziej popularnych i uznanych imprez w europejskim kalendarzu pokerowym. Poniewa? wydarzenie to jest bardzo popularne, miejsca s? ograniczone i dlatego prowadzimy seri? ekskluzywnych turniejów satelitarnych dla naszych graczy, aby zapewni? im najlepsz? szans? na wygranie pakietów pokrywaj?cych koszty na Unibet Open! Wi?cej informacji o najnowszych pakietach turniejów na ?ywo znajduje si? na naszej stronie internetowej. Poza tym oferujemy graczom mo?liwo?? wygrania pakietów Unibet Open w naszym programie lojalno?ciowym Wyzwania.

BINGO

null

DLACZEGO WARTO GRA? W BINGO UNIBET?

 • Wyj?tkowy progresywny jackpot Nasze progresywne jackpoty oferuj? o wiele wi?ksze prawdopodobie?stwo wygranej, poniewa? uwa?amy, ?e lepiej jest wynagradza? wi?ksz? liczb? graczy wi?kszymi nagrodami jackpota. To sprawi?o, ?e jackpot o ró?nych poziomach trafiany jest ponad 200 razy w ka?dym miesi?cu w porównaniu do platform oferuj?cych jednego ogromnego jackpota trafianego co kilka lat! Ten osi?galny jackpot zosta? utworzony za pomoc? ró?nych po??cze? kulek i przesuwanej skali wyp?at w ró?nych rodzajach gier i pokojach.
 • Lojalno?? Nowy program lojalno?ciowy Bingo zosta? opracowany tak, aby zwi?kszy? zaanga?owanie klientów, a nasz program lojalno?ciowy nastawiony jest na cz?sto i wczesne wynagradzanie graczy. Dodatkow? wyj?tkow? funkcj? jest to, ?e nasz program nie jest wy??cznie skierowany na gry bingo na prawdziwe pieni?dze, ale wynagradza tak?e graczy za ponowne wizyty i pasmo przegranych oraz tych, którzy s? blisko wygranej. W ten sposób zwi?kszamy ogóln? lojalno?? klientów. Gdy gracze wype?ni? swój licznik lojalno?ci, mog? obróci? ko?em lojalno?ci, co gwarantuje wygran? bonów na bingo, gotówki lub darmowych obrotów w mini grach!
 • Mobilno?? Nasza platform Bingo zosta?a opracowana z pe?n? kompatybilno?ci? urz?dze? mobilnych, co oznacza, ?e nasi gracze mog? gra? w wiele ró?nych gier Bingo na smartfonach lub tabletach! Poza tym granie na urz?dzeniach mobilnych ma jeszcze wi?kszy wp?yw na nasz program lojalno?ciowy!
 • Wysokie zwroty pieni?dzy Po??czenie naszych gier o wysokim zwrocie pieni?dzy, programu lojalno?ciowego oraz miesi?cznych promocji powoduje nie tylko wysoki wspó?czynnik zachowania klientów, ale tak?e wi?cej dni aktywno?ci graczy i wi?kszy dochód. To lepsze do?wiadczenie klienta prowadzi do wi?kszej d?ugotrwa?ej warto?ci w grach Bingo i mini grach.
 • Rado?? i zabawa Inspirujemy si? naszymi produktami kasyno, aby wywo?a? uczucie podekscytowania i o?ywienia, gdy nasi klienci graj? w gry Bingo poprzez zastosowanie funkcji bliskiej wygranej, aby stworzy? w?ród klientów atmosfer? oczekiwania.
 • Nasze oprogramowanie Nasze oprogramowanie przyjazne u?ytkownikom dzia?aj?ce na nowej sieci i zaprojektowane z my?l? o naszych klientach ma kilka wa?nych funkcji zwi?kszaj?cych atrakcyjno?? gry dla naszych klientów: lobby w grze umo?liwiaj?ce graczom ?atw? zmian? pokojów i wczesne zakupienie biletów na inne gry, funkcj? automatycznego zakupu i powiadomienia w grze.
 • Nieustanne doskonalenie Nieustannie udoskonalamy nasz produkt Bingo uruchomiony w lipcu 2015 r. tak, aby gracze mogli korzysta? z szybko rozwijaj?cego si? produktu z aktualizacjami, m?drymi rozwi?zaniami i nowymi funkcjami dodawanymi regularnie.

null

BONUS POWITALNY I PROMOCJE

Wszyscy nowi gracze maj? 14 dni ekskluzywnego dost?pu do jednego z naszych pokojów z Bingo, w którym mog? wypróbowa? ró?nych gier z tanimi biletami oraz darmowych gier zanim dokonaj? wp?aty. Aby zobaczy? podzia? ofert powitalnych w bingo wed?ug krajów, kliknij tutaj.

APLIKACJE MOBILNE

null

APLIKACJA

Pierwsz? aplikacj? z zak?adami bukmacherskimi Unibet jest Unibet Sports Betting, która oferuje szybk? i bezpieczn? obs?ug?, zak?ady na ?ywo, strumieniowanie na ?ywo ponad 30 000 wydarze? oraz powiadomienia dotycz?ce sportu. Aplikacja jest dost?pna na system iOS, Android i Windows Phone.
null

KASYNO

Aplikacja Unibet Casino na iOS jest dost?pna na wszystkich rynkach i oferuje du?y wybór gier kasyno oraz tytu?ów, w tym Mega Fortune Dreams, Mega Moola i Starburst oraz ruletk?, blackjacka i kasyno na ?ywo. Innowacyjna funkcja wyszukiwania umo?liwia proste filtrowanie gier.
null

KASYNO NA ?YWO

Aplikacja Live Casino na urz?dzenia z systemem iOS i Android umo?liwia graczom do?wiadczenie wra?e? jak z prawdziwego kasyna bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Aplikacja ma wysokiej jako?ci strumieniowanie wideo oraz gry takie jak ruletka, blackjack, bakarat i Hold’em Poker na ?ywo.
null

POKER

Wreszcie aplikacja Unibet Poker na tablety iOS i Android oferuje graczom zabaw? w rewolucyjnym produkcie Unibet Poker z nowoczesn? grafik? i p?ynnym interfejsem, która jest specjalne zaprojektowana na tablety. Graj przeciwko setkom u?ytkowników w grach gotówkowych, grach typu Sit & Go i w turniejach z wieloma sto?ami.