Niniejsza strona wyja?nia ró?nego rodzaju pliki cookie, które mog? by? wysy?ane podczas wizyty na stronie dla afiliatów Unibet. Te informacje pomog? zrozumie? pliki cookie i zarz?dza? nimi w dowolny sposób. Korzystaj?c ze strony dla afiliatów Unibet u?ytkownik wyra?a zgod? na korzystanie z plików cookie Unibet do celów opisanych poni?ej w celu zapewnienia ca?kowicie funkcjonuj?cej us?ugi.

Czym s? pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje przechowywane na komputerze u?ytkownika, które zapami?tuj? dane wpisywane podczas przegl?dania strony internetowej. Stosujemy pliki cookie, aby dostosowa? sposób korzystania ze strony do u?ytkownika i pokaza? najwa?niejsze informacje, gdy u?ytkownik powróci na stron?. Wi?cej informacji na temat plików cookie i ich sposobie dzia?ania znajduje si? na: www.aboutcookies.org. Je?li chcesz zmieni? preferencje dotycz?ce plików cookie dla strony afiliacyjnej Unibet lub innej strony, mo?esz zrobi? to za pomoc? przegl?darki. Ka?da przegl?darka jest inna, wi?c przejd? do sekcji „Zarz?dzanie plikami cookie”, aby uzyska? wi?cej informacji.

Nasza polityka cookie

Stosujemy pliki cookie, aby umo?liwi? prawid?owe dzia?anie niniejszej strony, poprawi? do?wiadczenie u?ytkownika i zapewni?, ?e promowane us?ugi s? odpowiednie dla danego u?ytkownika. Nasze pliki cookie nie przechowuj? osobistych informacji, takich jak imi?, nazwisko, adres lub dane dotycz?ce p?atno?ci. Poni?ej znajduje si? lista plików cookie, które stosujemy i cele, do których je wykorzystujemy.

Rodzaje stosowanych przez nas plików cookie

Unibet stosuje ró?ne rodzaje plików cookie, aby poprawi? sposób korzystania ze strony. Poni?ej znajduje si? wi?cej informacji na temat powodów stosowania plików cookie i czasu, przez który b?d? przechowywane na komputerze lub urz?dzeniu.

Nasza strona internetowa b?dzie Nasza strona internetowa nie b?dzie
  • Sprawiaj?, ?e nasza strona internetowa dzia?a sprawniej
  • Pomagaj? nam poprawi? stron? internetow?, dostarczaj?c informacje na temat sposobu, w jaki jest wykorzystywana
  • Pozwalaj? nam ?ledzi? strony trzecie przekierowuj?ce do naszych stron
  • Wy?wietlaj? informacje i reklamy, które s? bardziej odpowiednie dla u?ytkownika, gdy u?ytkownik odwiedza stron?
  • Pami?taj? osobiste informacje
  • Zbieraj? informacje, które mo?na zastosowa? do reklamowania u?ytkownikom produktów lub us?ug
  • Przechowuj? informacje na temat zachowania
  • Wysy?aj? informacje do stron trzecich

 

Pliki cookie dotycz?ce kierowania i wydajno?ci

 

Te pliki cookie s? stosowane do zarz?dzania stron?. Informuj?, w jaki sposób u?ytkownicy wykorzystuj? ka?d? stron?, które strony s? popularne lub przedstawiaj? inne dane analityczne strony. Informuj? tak?e, które strony nie dzia?aj?, aby?my mogli poprawi? stron?.

Pliki cookie Unibetaffiliates.com:

Nazwa pliku cookie Cel Kiedy s? ustawiane Czas wyga?ni?cia
__utma ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony 2 lata
__utmb ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony 2 godziny
__utmc ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony Koniec sesji
__utmt ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony 10 min
__utmv ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony
__utmz ?ledzenie Google Analytics Otwarcie strony 6 miesi?cy

** Pliki cookie b?d? dzia?a? przez 2 lata, ale wewn?trzne ?ledzenie tylko przez 45 dni.

Zarz?dzanie plikami cookie

Zalecamy, aby nie wprowadza? zmian do ustawie? plików cookie, poniewa? mo?e to ograniczy? do?wiadczenie u?ytkownika i funkcjonowanie strony. Je?li jednak chcesz zmieni? ustawienia plików cookie, mo?esz zrobi? to za pomoc? przegl?darki. Ró?ne przegl?darki internetowe mog? stosowa? inny sposób kontrolowania plików cookie, wi?c musisz zapozna? si? z sekcj? pomocy przegl?darki, aby dowiedzie? si?, jak to zrobi?. Mo?esz te? odwiedzi? bezpo?rednio strony internetowe nast?puj?cych producentów przegl?darek.

Wi?cej informacji na temat kontrolowania plików cookie przez przegl?dark? internetow? znajduje si? na: www.aboutcookies.org . Ta strona umo?liwi uzyskanie dost?pu do instrukcji dotycz?cych usuwania i kontrolowania plików cookie. Prosimy pami?ta?, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?? stron zewn?trznych i wy??czenie plików cookie sprawi, ?e u?ytkownicy nie b?d? mogli w pe?ni wykorzysta? wszystkich funkcji strony Unibet.