FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.

Program afiliacyjny UNIBET nagradza podmioty trzecie za polecenie swoim klientom stron Unibet, Bingo.com i Kasyna Maria.

Afiliaci Unibet kieruj? ruch na nasze strony za pomoc? ?ledzonych linków. Gdy ci u?ytkownicy zarejestruj? si? jako klienci, wp?ac? pieni?dze i zaczn? z nami gra?, afiliaci otrzymaj? od nas prowizj?.

Sub-afiliat to nowy afiliat, którego przekierujesz na stron? UnibetAffiliates.com. Mo?esz to zrobi?, prosz?c ich o rejestracj? pod linkiem dla nowych afiliatów, który znajdziesz na swoim koncie.

Gdy klienci zarejestruj? si?, mo?esz otrzyma? dodatkowe zarobki za ka?dego klienta przys?anego przez Twojego sub-afiliata. Mo?esz znale?? swój link dla sub-afiliata w podsumowaniu konta.

Mo?emy oferowa? kodu bonusowe wy??cznie dla Unibet. Skontaktuj si? ze swoim opiekunem klienta, aby poprosi? o taki kod.

Strony Unibet, Bingo.com i Kasyno Maria oferuj? nowym graczom wiele ró?nych premii. Te bonusu ró?ni? si? w zale?no?ci od produktu, który promuj? i docelowego rynku. Aby zobaczy? najnowsze promocje produktu i docelowego rynku, kliknij tutaj.

Afiliaci nie mog? oferowa? go?ciom w?asnych premii. Obejmuje to wszelkiego rodzaje promocje zwrotu gotówki.

Mo?emy przygotowa? specjalne, wyj?tkowe narz?dzia. Skontaktuj si? ze swoim mened?erem ds. afiliatów, aby porozmawia? o mo?liwo?ciach.

Po zatwierdzeniu konta afiliatów Unibet partnerzy b?d? mogli zalogowa? si? i znale?? ró?ne linki tekstowe, banery i inne elementy w sekcji „Galeria multimedialna” naszego interfejsu.

Tak, prowizja sub-afiliata wyp?acana jest co miesi?c wraz ze zwyk?ymi zarobkami afiliatów. Mo?esz zobaczy? swoich sub-afiliatów w zak?adce Raporty>Raporty o zarobkach>Sub-afiliaci.

Gdy zalogujesz si? na swoje konto afiliacyjne, informacje o p?atno?ci zostan? wy?wietlone na g?ównej stronie. Wi?cej szczegó?owych informacji mo?na uzyska?, klikaj?c na „Raporty”, „Raport o zarobkach” lub „Raport o p?atno?ci”.

Mo?liwo?ci s? nieograniczone! Oferujemy kompleksowe i elastyczne plany wynagrodzenia, które odzwierciedlaj? jako?? i ilo?? graczy, których kieruj? do nas afiliaci. Aby dowiedzie? si? wi?cej, kliknij tutaj lub skontaktuj si? z mened?erem ds. afiliatów.

Mo?esz w dowolnym czasie wy?wietli? statystyki w sekcji Raporty>Raporty o zarobkach w interfejsie Afiliaci Unibet.

Afiliaci zarejestrowani jako podatnicy VAT na Malcie musz? przys?a? firmie Unibet faktur? przed 5-tym dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym ma zosta? wyp?acona prowizja. Je?li do tego terminu nie zostanie przys?ana prawid?owa faktura, mo?e spowodowa? to opó?nienie w zrealizowaniu p?atno?ci. Afiliaci wystawi? faktur? firmie Unibet Services Limited, która b?dzie zawiera? numer zamówienia podany przez mened?era ds. afiliatów oraz wy?l? faktur? na adres e-mail: Invoices_ULL-USL@unibet.com.

Afiliaci zarejestrowani jako podatnicy poza Malt? nie musz? wystawia? faktury firmie Unibet, a ich prowizja zostanie wyp?acona automatycznie, pod warunkiem, ?e osi?gn? limit minimalnej p?atno?ci 100 euro.

Prowizje wyp?acamy naszym afiliatom w w terminie od 10 do 15 dni roboczych po zako?czeniu miesi?ca, w którym zarobiono prowizj?. Obowi?zuje minimalna p?atno?? 100 euro. Je?li afiliaci nie osi?gn?li tej warto?ci, zarobki zostan? przeniesione na kolejny miesi?c.

Unibet oferuje wiele ró?nych sposobów p?atno?ci, w tym przelew bankowy, Skrill (wcze?niej Moneybookers) i NETELLER. Sprawd?, czy dane p?atno?ci podane w Moje konto -> Informacje o p?atno?ci s? aktualne.

Can't find the answers you are looking for? Contact us right now.