BANNERS & LANDING PAGE.

PROGRAM AFILIACYJNY UNIBET OFERUJE WIELE ATRAKCYJNYCH I DYNAMICZNYCH BANERÓW ORAZ STRON DOCELOWYCH W RÓ?NYCH ROZMIARACH, FORMATACH I J?ZYKACH, ABY POMÓC W SKUTECZNEJ PROMOCJI NASZYCH PRODUKTÓW W?RÓD U?YTKOWNIKÓW NASZYCH AFILIATÓW

By? mo?e nie ma jednej zasady zoptymalizowania wspó?czynników konwersji, która zadowoli wszystkich, ale oferujemy wiele ró?nych banerów i stron docelowych dla ró?nych produktów i w ró?nych j?zykach, aby zapewni?, ?e ruch wygenerowany przez naszych afiliatów umo?liwi u?ytkownikom najlepszy sposób korzystania ze strony. Poni?ej znajduje si? kilka przyk?adów: